History of Richardson County, Nebraska
History of Richardson County, Nebraska: Its People, Industries And Institutions (1917).

History of Richardson County, Nebraska.